Privacy Statement

PRIVACY VERKLARING

D&R Electronica BV, gevestigd aan Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederland, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dnrbroadcast.com
Rijnkade 15-b
1382GS Weesp
Nederland
tel: +31 (0)294 418 014
Duco de Rijk is de Functionaris Gegevensbescherming van D&R Electronica B.V.
Hij is te bereiken via dderijk@d-r.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
D&R Electronica BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
on-line activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
sales@d-r.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&R Electronica BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- D&R Electronica BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
D&R Electronica BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van D&R Electronica BV) tussen zit. D&R Electronica BV gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen: n.v.t.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
D&R Electronica BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens
Personalia
Adres
Enzovoort

Delen van persoonsgegevens met derden
D&R Electronica BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
D&R Electronica BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D&R Electronica BV en heb je het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar mail@d-r.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

D&R Electronica BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@d-r.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVACY DECLARATION

D & R Electronica BV, located at Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, the Netherlands, is responsible for
the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
https://www.dnrbroadcast.com
Rijnkade 15-b
1382GS Weesp
Netherlands
Phone: +31 (0) 294 418 014
Duco de Rijk is the Data Protection Officer of D & R Electronica B.V.
He can be reached via dderijk@d-r.nl

Personal data that we process
D & R Electronica BV processes your personal data by using our services and / or by providing this
information to us.

Below is an overview of the personal data we process:

- First and last name
- Address data
- E-mail address

Special and / or sensitive personal data that we process.
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger
than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot check if
a visitor is older than 16. We therefore encourage parents to be involved in the on-line activities of
their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent.
If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this
consent, please contact us via mail@d-r.nl and we will delete this information. 

For what purpose and on what basis we process personal data.

D & R Electronica BV processes your personal data for the following purposes:

- Handling your payment
- Sending our newsletter and / or advertising brochure
- To call or e-mail if necessary to carry out our services
- Inform you about changes to our services and products
- To deliver goods and services to you
- D & R Electronica BV also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax authorities.

Automated decision-making
D & R Electronica BV does NOT make decisions based on automated processing on matters that can
have (significant) consequences for people. These kinds of decisions are taken by computer programs
or systems, without involving a person (for example, an employee of D & R Electronica BV).
D & R Electronica BV does not use computer programs or systems. 

How long we store personal data
D & R Electronica BV does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize
the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the
following (categories) of personal data: 

personal data   7 years Legally required
Personalia       7 years Legally required
Address          7 years Legally required
And so on       7 years Legally required

Sharing personal data with third parties
D & R Electronica BV provides data exclusively to third parties and only if this is necessary for the
execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
D & R Electronica BV does not use cookies or similar techniques.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw
your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by D & R
Electronica BV and you have the right to data portability. This means that you can submit a request
to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a
computer file. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or
request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to sales@d-r.nl.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID
with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at
the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy.
This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your
request. 
D & R Electronica BV also wishes to point out that you have the opportunity to file a complaint with
the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the
following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
D & R Electronica BV takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to
prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification.
If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our
customer service or via sales@d-r.nl

!